dot dot
เกี่ยวกับสโมสร

 

คณะกรรมการบริหารสโมสรลูกเสือนาวี
ปีบริหาร  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
 
 
 
 
พลเรือเอก สุวัชชัย   เกษมสุข        กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
( อดีตนายกสโมสรลูกเสือนาวีคนแรก )
 
 
 
 
 
พลเรือเอก นิตย์    ศรีสมวงษ์  ( อดีตนายกสโมสรลูกเสือนาวีคนที่ )
  
 
 
 พลเรือตรี สมัคร    หนูไพโรจน์   ( นายกสโมสรลูกเสือนาวีคนปัจจุบันคนที่ )
อดีตอุปนายกสโมสรฝ่ายบริหาร
 
 
 
 นางสาวผกาทิพย์      แก้วผนึกรังษี     อุปนายกสโมสรฝ่ายบริหาร
 
 
  
 
 
 นายประดับ      แก้วผลึก      อุปนายกสโมสรฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 
 
  
 
 
นายจรินทร์    งาดีสงวนนาม      อุปนายกสโมสรฝ่ายสวัสดิการ
 
 
 
 
 
 
 นายประดิษฐ์     หิรัญประดิษฐ      อุปนายกสโมสรฝ่ายบริการ
 
  
 
นายเกียรติชาย     คงปั้น     อุปนายกสโมสรฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 
 
 
 
 
 นางศิราณี     คงปั้น     เลขานุการสโมสร
 
 
  
 
 
 นางสาวสุนิสา    มโนรถกุล    นายทะเบียนสโมสร
 
 
นาวาเอกหญิง เสาวรีย์      อุทัยสาง     เหรัญญิกสโมสร
 
  
 
นายบรรจง    นฤมิตเลิศ       ผู้ช่วยเลขานุการสโมสร
 
 
 
 นางนงเยาว์    สุขสมยศ     ผู้ช่วยเหรัญญิกสโมสร
 
  
 
นาวาโหหญิง จันทนา รอดวิจิต    ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
 
  
 
นางบุญศรี    กสิรัต     ฝ่ายฝึกอบรม
 
 
 นายอุดม     วิวัฒน์ศรีไพบูลย์      ฝ่ายวิชาการ
 
 
 
 นางศรีสกุล   วัฒนวิบูลย์      ฝ่ายพิธีการ
 
 
 
นางนภัสลักษณ์    เพรชชำนาญ     กรรมการกลาง
 
  
 
นายปภพพล   เติมธีรกิจ   กรรมการกลาง
 
 
 
 
 
 
 นายจารึก     ศรีเลิศ    กรรมการกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญเลิศ   อเนกบุญนิธิ    ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
 
 นายไพโรจน์ ตั้งรู้ภักดีธรรม ฝ่ายทัศนศึกษาและดูงาน
 
 
 
  
 
นางนงพงา   วิชญเลิศเทวัญ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
 
 นายเชาวฤทธิ์      อู่คล้าย      ฝ่ายปฏิคม
 
 
 
 
   
นางสาววัลภา   ชื่นโชคสันต์   ฝ่ายจัดหารายได้และอุปถัมภ์
 
 
 
 
  
นางปริยา    ซื่อวัฒนากลุ   ผู้ช่วยฝ่ายจัดหารายได้และอุปถัมภ์
 
 
 
  
 
 
 นายวัฒนา    อมรรัตนานนท์   ฝ่ายสารสนเทศ
 
 
 
  
 
 
 นายจุฑา    ภานุกาญจน์   ฝ่ายบริการและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 นางสุพีร์พันธ์   วัฒนาวดี   ฝ่ายอุปกรณ์เครื่องแบบและของที่ระลึก
 
 
 
 
 
 
 
นางวัลย์ลดา   พงษ์เภตรารัตน์   ฝ่ายสนับสนุน
 
 
 
 
 
นางสาวอวยพร    บุญทะโก ผู้ช่วยฝ่ายสนับสนุน
 
 
 
  
 
 พลเรือตรี ณรงค์ มณีศรี   ผู้ตรวจสอบบัญชี
 
 
 


dot
ผลการดำเนินงานของสโมสรลูกเสือนาวี
dot
bulletการอบรม ทัศนศึกษาและดูงาน
bulletกิจกรรม การบริจาคและการกุศล
dot
ข่าวสาร ลูกเสือนาวี
dot
bulletสถานศึกษาที่จัดตั้งกองลูกเสือ เนตรนารี เหล่าสมุทร
bulletแสตมป์ลูกเสือ ชุดที่ 1
dot
Newlatter

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Navy Scout Club
2  Nunta Sawatdikarn 1 Bldg. , Floor 3 , Itsaraparb Rd.
Bangkoknoi , Bangkok 10700 Thailand
Tel. 02-411-5871  ,  Fax. 02-411-5872