dot dot
ประวัติความเป็นมาสโมสรลูกเสือนาวี

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของสโมสรลูกเสือนาวี

 

 

กิจกรรมลูกเสือโลกได้กำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ ประเทศอังกฤษ โดย ลอร์ด เบเดน  โพเอลล์ ซึ่งเป็นชาวอังกฤษ ต่อมาหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จกลับจากทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษก็ได้นำกิจการลูกเสือเข้ามาฝึกสอนให้เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้ จนกระทั่งถึงวันที่    กรกฎาคม  ๒๕๔๕ พระองค์จึงได้ทรงสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อที่จะได้นำกิจการของลูกเสือเข้าไปฝึกอบรมเด็กในสถานศึกษาควบคู่กันไปกับการเรียนวิชาต่างๆ อันเป็นการปลูกฝังให้เด็กเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นคนดีของประเทศชาติสืบไป การที่กิจการลูกเสือได้เข้าไปเป็นวิชาสอนอยู่ในสถานศึกษาทำให้ประชาชนทั่วไปคิดว่ากิจการลูกเสือนั้นเป็นเรื่องของครูกับนักเรียน ซึ่งแท้จริงแล้วกิจการลูกเสือเป็นเรื่องของทุกคน โดยเฉพาะผู้ใหญ่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามาให้การช่วยเหลือกิจการลูกเสือของเด็กช่วยพัฒนาเด็กตามหลักการของลูกเสือ มิใช่เฉพาะครูที่ทำหน้าที่สอนในสถานศึกษาเท่านั้น

            สโมสรลูกเสือนาวี  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ ตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีพลเรือตรี สมัคร   หนูไพโรจน์                 เป็นผู้ริเริ่มและได้รวบรวมบุคคลที่สนใจและมีอุดมการณ์ทางลูกเสือจำนวน ๔๕ คน ตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร และได้มีการประชุมเพื่อเลือกบุคคลที่มาทำหน้าที่เป็นนายกสโมสรฯ โดยมติที่ประชุมเรียนเชิญ พลเรือเอก สุวัชชัย   เกษมศุข อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งเป็นผู้อนุมัติให้ใช้บริเวณหาดยาว อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่จัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐             ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

 

วัตถุประสงค์ของสโมสร

๑.   สนองวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.  ส่งเสริมให้สมาชิกยึดมั่นและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

๓.  ให้การช่วยเหลือ สร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนขบวนการลูกเสือ และกิจกรรม

ของคณะลูกเสือแห่งชาติ สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการลูกเสือสมุทรให้แพร่หลาย

๔.  เสริมสร้างและพัฒนากิจการลูกเสือสมุทรให้เจริญก้าวหน้า โดยมุ่งให้สมาชิกทั้งภาครัฐ

เอกชน และบุคคลทั่วไปทีมีจิตใจเสียสละ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของลูกเสือสมุทร

๕.  ส่งเสริมความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล ทั้งด้านวิชาการ การฝึกอบรม ตลอดจนให้การ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้กับลูกเสือสมุทร

การดำเนินงาน

๑.   การอบรม 

          สโมสรลูกเสือนาวีจะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ามาเป็นสมาชิกของสโมสรฯ ตามคุณสมบัติที่ทางสโมสรกำหนดไว้และจะทำการฝึกอบรมให้กับสมาชิกใหม่โดยใช้หลักสูตรและขบวนการฝึกอบรมของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

            ๑.๑       ขั้นความรู้ทั่วไป  (GENERAL INFORMATION COURSE) ใช้เวลาในการฝึกอบรม ๑ วัน - ๘ ชั่วโมง เพื่อปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยเนื้อหาเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ สาระสำคัญของการลูกเสือ กิจกรรมบันเทิงในกองลูกเสือ ระเบียบแถว และผู้ใหญ่ในกิจการลูกเสือ เปิดฝึกอบรมปีละ ๖ รุ่น

            ๑.๒      ขั้นความรู้เบื้องต้นและฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล (BASIC UNIT LEADER TRAINING COURSE) ใช้เวลาในการอบรม ๓ วัน ๒ คืน เพื่อให้สมาชิกสโมสรลูกเสือนาวี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือสมุทร และการปฏิบัติภารกิจของทหารเรือ โดยเนื้อหาที่อบรมเกี่ยวกับ การพยากรณ์อากาศ ดาราศาสตร์ การดำรงชีวิตในป่าและทะเล สัญญาณธง เงื่อนเชือกทหารเรือ การศึกษาภารกิจของเรือรบไทย และการแสดงรอบกองไฟ ของสมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่อบรม ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและการประเมินผลแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร เข็มนาวีสมุทร                    ว๊อคเกิ้ลหนัง และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบของสโมสรลูกเสือนาวี เปิดฝึกอบรมปีละ ๒ รุ่น

            ๑.๓      ขั้นผู้นำในการส่งเสริมกิจการลูกเสือ (ADULT LEADER TRAINING COURSE)  หรือ WOOD BADGE  ๒ ท่อน   เป็นหลักสูตรเดียวกับการอบรมลูกเสือ วปอ. ใช้เวลาในการอบรม ๕ วัน ๔ คืน เนื้อหาที่อบรมเกี่ยวกับ ภูมิหลังและกิจการลูกเสือโลก              ประวัติลูกเสือไทย โครงสร้างของคณะลูกเสือแห่งชาติ สาระสำคัญของการลูกเสือ                     คำปฏิญาณและกฎ กิจการลูกเสือกับชุมชน การบันเทิงในกองลูกเสือ ทักษะลูกเสือ                      การแสดงรอบกองไฟ การเดินทางสำรวจ และวิชาบุกเบิกสถานที่อบรม ค่ายลูกเสือแห่งชาติวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม และประเมินผลแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร ผ้าผูกคอกิลเวลล์ สายบีด ๒ ท่อน และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีสิทธิ์ในการใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์ และสายบีด ๒ ท่อน กับเครื่องแบบพร้อมประดับหน้าเสือที่อินธนูบนไหล่สองข้าง เปิดอบรมปีละ ๑ รุ่น

๒.    กิจกรรม

                        ๒.๑     กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน    เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิก เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

                        ๒.๒    กิจกรรมช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนกิจการลูกเสือในโรงเรียน

                        ๒.๓     กิจกรรมร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของลูกเสือ

            .... การดำเนินงานของสโมสรลูกเสือนาวี ได้ดำเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป และดำเนินไปด้วยความมั่นคง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีความชัดเจน จึงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสมาชิกและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่งตลอดมาจนปัจจุบัน....

 dot
ผลการดำเนินงานของสโมสรลูกเสือนาวี
dot
bulletการอบรม ทัศนศึกษาและดูงาน
bulletกิจกรรม การบริจาคและการกุศล
dot
ข่าวสาร ลูกเสือนาวี
dot
bulletสถานศึกษาที่จัดตั้งกองลูกเสือ เนตรนารี เหล่าสมุทร
bulletแสตมป์ลูกเสือ ชุดที่ 1
dot
Newlatter

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Navy Scout Club
2  Nunta Sawatdikarn 1 Bldg. , Floor 3 , Itsaraparb Rd.
Bangkoknoi , Bangkok 10700 Thailand
Tel. 02-411-5871  ,  Fax. 02-411-5872