dot dot
การอบรม ทัศนศึกษาและดูงาน

ผลการดำเนินงานของสโมสรลูกเสือนาวี

ด้านการฝึกอบรม

ปี พ.ศ.๒๕๕๐

๑.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้ทั่วไป ๑ วัน  รุ่นที่ ๒๙  ณ อาคารนันทสวัสดิการ ๑  เมื่อวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๐ 

๒.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้ทั่วไป ๑ วัน  รุ่นที่ ๓๐  ณ อาคารนันทสวัสดิการ ๑  เมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๐

๓.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้ทั่วไป ๑ วัน  รุ่นที่ ๓๑  ณ อาคารนันทสวัสดิการ ๑  เมื่อวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐

๔. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้เบื้องต้นและฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล  (B.T.C)  รุ่นที่ ๗  ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ,  หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง     เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๐

๕.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้เบื้องต้นและฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล  (B.T.C)  รุ่นที่ ๘  ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  เมื่อวันที่  ๕ - ๗ ตุลาคม  ๒๕๕๐

๖.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้เบื้องต้นและฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล  (B.T.C)  รุ่นที่ ๙  ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  ที่เมื่อวัน  ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๐

๗.  การฝึกอบรมเยาวชนลูกเสือไลออนส์   ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  รุ่นที่ ๒  เมื่อวันที่  ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๐

ปี พ.ศ.๒๕๕๑

๑.  พิธีมอบวุฒิบัตรและฉลองความสำเร็จ  หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้เบื้องต้นและฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล  (B.T.C)  รุ่นที่ ๘  และรุ่นที่ ๙  เมื่อวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๑

๒.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรระดับผู้นำ  ขั้นความรู้ชั้นสูง  A.T.C. รุ่น ๒  (๓๓๖)  เมื่อวันที่  ๒๐ - ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑

๓.  อบรมทบทวนเพิ่มเติมหลักสูตรระดับผู้นำ  ขั้นความรู้ชั้นสูง  A.T.C. รุ่น ๒  (๓๓๖)  สำหรับผู้ที่ขาดสอบสัมภาษณ์  ณ สยามโซไซตี้  โฮเต็ล แอนด์  รีสอร์ท  อ่าวบางเบิด  อ.ประทิว  จ.ชุมพร  เมื่อวันที่  ๒๓ - ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๑

๔.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้ทั่วไป ๑ วัน  รุ่นที่ ๓๒  ณ อาคารนันทสวัสดิการ ๑  เมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๑

๕.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้ทั่วไป ๑ วัน  รุ่นที่ ๓๓/๑  ณ ห้างหุ่นส่วนจำกัด สี่ยงค์  เมื่อวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๑

๗.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้ทั่วไป ๑ วัน  รุ่นที่ ๓๓/๒  ณ อาคารนันทสวัสดิการ ๑  เมื่อวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑

๗.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้เบื้องต้นและฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล  (B.T.C)  รุ่นที่ ๑๐  ณ หาดยาว  ฐานทัพเรือสัตหีบ  จ.ชลบุรี  เมื่อวัน  ๘ - ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๑

๘.  สัมภาษณ์ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้เบื้องต้นและฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล  (B.T.C)  รุ่นที่ ๑๐  เมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๑

๙.  พิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายวู๊ดแบดจ์  หลักสูตร A.T.C. รุ่น ๒  (๓๓๖)  เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๑

๑๐. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้ทั่วไป ๑ วัน  รุ่นที่ ๓๓/๓  ณ อาคารนันทสวัสดิการ ๑  เมื่อวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๑

๑๑. พิธีมอบวุฒิบัตรและฉลองความสำเร็จ  หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้เบื้องต้นและฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล  (B.T.C)  รุ่นที่ ๑๑  และเข็มเครื่องหมายนาวีสมุทร  เมื่อวันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๑

๑๒. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้ทั่วไป ๑ วัน  รุ่นที่ ๓๔/๑  ณ อาคารนันทสวัสดิการ ๑  เมื่อวันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑

ปี พ.ศ.๒๕๕๒

 ๑.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้ทั่วไป ๑ วัน  รุ่นที่ ๓๔/๒  ณ อาคารนันทสวัสดิการ ๑  เมื่อวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๒

.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้ทั่วไป ๑ วัน  รุ่นที่ ๓๕  ณ อาคารนันทสวัสดิการ ๑  เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๒

๓.   การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้เบื้องต้นและฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล  (B.T.C)  รุ่นที่ ๑๑  ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  เมื่อวัน  ๒๒ - ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๒

ด้านทัศนศึกษาและดูงาน

ปี พ.ศ.๒๕๕๐

๑.  ทัศนศึกษาค่ายลูกเสือบ้านไร่  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  เมื่อวันที่  ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๐     ๒.  ศึกษาดูงาน ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน  กองทัพเรือ  จ.เชียงใหม่  และทัศนศึกษาพืชสวนโลก  จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่  ๑๙ - ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๐

๓.  เยือนอู่จปร.  ศึกษาดูงานโรงงานไบโอดีเซลและบริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  จ.สมุทรสาคร  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๐

๔.  ทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ  ฝรั่งเศส  และสหพันธรัฐสวิส   และร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก  ครั้งที่ ๒๑  ณ กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ   เมื่อวันที่  ๑๗ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม  ๑๕๕๐

ปี พ.ศ.๒๕๕๑

๑.  ทัศนศึกษาดูงานวัดพระธาตุลำปางหลวง  จ.เชียงราย  ภูชี้ฟ้า  จ.เชียงราย  พระบาทสี่รอย จ.เชียงใหม่  ได้มอบอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น ๒ แห่ง  เมื่อวันที่  ๑๑ - ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๑

๒.  ฟังการบรรยายวิชากิริยามารยาททหารเรือและการพับผ้า  เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๑

๓.  ทัศนศึกษาดูงานโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  โรงเรียนนายเรือ  และพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน  ๒๕๕๑

๔.  ทัศนศึกษาดูงาน จ.มุกดาหาร  เวียงจันทน์  ประเทศลาว  เว้ ฮอยอัน ดานัง  ประเทศเวียดนาม  เมื่อวันที่  ๘ - ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑

๕.  ทัศนศึกษาดูงานBOI  ท่าเรือแหลมฉบัง  โรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ  บริษัท สหโคเจน จำกัดและบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด จ.ชลบุรี  พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเขตพื้นที่การศึกษา  เมื่อวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๑

๖.  ทัศนศึกษาดูงานป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ  และทอดผ้าป่าชายเลน  ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๑

๗.  ทัศนศึกษาดูงานประเทศสหภาพเมียนม่า  เมื่อวันที่  ๑๗ - ๒๐  พฤศจิกายน  ๑๕๕๑

ปี พ.ศ.๒๕๕๒

๑.   กิจกรรมกระโดดหอ ๓๔ ฟุต  และทัศนศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเกาะและทะเลไทย ณ หน่วยนาวิกโยธิน  กองเรือยุทธการ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  พร้อม กับมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับหน่วยทหารเรือ  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๕๒

๒.  ทัศนศึกษาดูงาน  โรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล  บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร  และศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  ได้มอบอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น ๒ แห่ง  ผ่านเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม  เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๒                                          

 

 dot
ผลการดำเนินงานของสโมสรลูกเสือนาวี
dot
bulletการอบรม ทัศนศึกษาและดูงาน
bulletกิจกรรม การบริจาคและการกุศล
dot
ข่าวสาร ลูกเสือนาวี
dot
bulletสถานศึกษาที่จัดตั้งกองลูกเสือ เนตรนารี เหล่าสมุทร
bulletแสตมป์ลูกเสือ ชุดที่ 1
dot
Newlatter

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Navy Scout Club
2  Nunta Sawatdikarn 1 Bldg. , Floor 3 , Itsaraparb Rd.
Bangkoknoi , Bangkok 10700 Thailand
Tel. 02-411-5871  ,  Fax. 02-411-5872