dot dot
กิจกรรมและการฝึกอบรม

 

คติพจน์ของ บี.พี.

ปรัชญาและหลักการชีวิตของ บี.พี.

๑.   ความแตกต่างระหว่างความสุขและความสำราญ

      ความสุขที่ได้มาง่ายๆโดยไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเหนื่อยยาก  หาใช่ความสุขไม่  มันเป็นเพียงความสำราญ  ความสุขที่แท้จริงกว่าจะได้มาเราต้องลงทุนลงแรง  ใช้ความคิด  ความพยายามทุกอย่างกว่าจะได้มา  สิ่งที่มีค่ามีความหมายที่สุดในชีวิตของคนเรา  มักจะเป็นสิ่งที่ใช้เงินซื้อหามาไม่ได้

๒.   ความสำเร็จของชีวิต

       ความสำเร็จของชิวิตคือ  การที่เราได้เกิดได้มาอยู่ในโลกใบนี้  พร้อมกับความมีพรสวรรค์ที่จะเข้าใจ  ที่จะรู้ซึ้งถึงคุณค่าความงามและความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้  และเมื่อมีโอกาสเราก็ช่วยพัฒนาช่วยทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นกว่าเดิม  ด้วยความเต็มอกเต็มใจและสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทุกเมื่อ  แทนที่จะแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน  และสามารถมีชิวิตอยู่ในโลกใบนี้ด้วยความสุข  สดชื่น  สนุกสนาน  ความสำเร็จของชิวิตที่แท้จริงก็คือ  ความสุข  นั่นเอง

๓.   บันไดสองขั้นสู่ความสุขในชิวิต

       ขั้นแรก  อย่าเอาจริงเอาจังกับชิวิตมากนัก  แต่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้มองชิวิตคล้ายกับเป็นเกมกีฬา  และมองโลกเปรียบเสมือนสนามกีฬา  (แต่ต้องเอาชนะด้วยความสามารถของเราและอย่างมีเกียรติ)

       ขั้นที่สอง  กระทำการหรือคิดที่จะกระทำการใดๆ  ภายใต้พื้นฐานของ  "  ความรัก  "  เสมอ  (หมายถึงความรักต่อผู้อื่น  ต่อผู้ร่วมโลกทั้งหลาย)

๔.   ความจำเป็นของการเรียนรู้ด้วยตนเอง

       เมื่อข้าฯจบการศึกษาจากโรงเรียน  ข้าฯพบว่าตัวเองคล้ายๆกับอยู่ในห้องมืด  การศึกษาที่ได้รับจากโรงเรียนเปรียบคล้ายๆกับแสงอันริบหรี่ของไม้ขีดไฟที่พอจะส่องให้เห็นว่าห้องนั้นมืดขนาดไหน  แต่การศึกษาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ก็เปรียบเสมือนแสงอันเจิดจ้าจากเทียน  เมื่อข้าฯได้จุดมันขึ้นจากไม้ขีดไฟนั้นเป็นแสงที่ส่องนำทางชีวิตของข้าฯ

๕.   การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมใน ๓ เรื่อง

       เรื่องแรก        เตรียมความพร้อมในเรื่องการประกอบอาชีพเลี้ยงชิวิตต่อไป

       เรื่องที่สอง     เตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นพ่อคนหรือผู้นำครอบครัวต่อไป

       เรื่องที่สาม     เตรียมความพร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมและเป็นผู้นำที่ดีต่อไป

ความหมายแบบต่างๆของการลูกเสือ

๖.   วัตถุประสงค์ของการลูกเสือ

       วัตถุประสงค์ของการลูกเสือคือ  การพัฒนาอุปนิสัยใจคอของเด็กๆในช่วงที่เหมาะสม  คือ  ช่วงที่พวกเขามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ  ที่จะรับการชี้นำจากผู้อื่นในการพัฒนาตัวของเขาเอง เพื่อให้เป็นคนดีและเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณค่าของสังคมของประเทศชาติต่อไป

๗.   ความมุ่งหมายของการฝึกอบรมลูกเสือ

       ความมุ่งหมายของการฝึกอบรมลูกเสือคือ  การฝึกอบรมให้เด็กๆเห็นแก่ผู้อื่น  เห็นแก่สังคม  มากกว่าการเห็นแก่ตัวเอง  โดยการฝึกอบรมให้พวกเขาเป็นคนที่มีจริยธรรมสูง  มีร่างกายแข็งแรง  เพื่อพวกเขาจะได้สามารถทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ต่อไปนั่นเอง

๘.   ความมุ่งหมายของการลูกเสือ

       ความมุ่งหมายของการลูกเสือคือ  การพัฒนาเด็กและเยาวชน  เปลี่ยนจาก  "  การเป็นคนเห็นแก่ตัว  "  ไปเป็นคน  "  เห็นแก่ผู้อื่น  เห็นแก่สังคมแทน  "  เปลี่ยนจาก  "  การต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่เสมอไปเป็น  "  คนที่พึ่งตัวของตัวเองได้อย่างดี  "  และเปลี่ยนจาก  "  การเป็นผู้ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบต่อสังคม  "  ไปเป็น  "  คนดีมีประโยชน์ต่อสังคม  "

เปรียบการลูกเสือเสมือนเป็นเกมกีฬา

๙.   การลูกเสือเป็นเกมกีฬา/เกมกีฬาที่ดี  หากเราเล่นมันอย่างเต็มกำลังและอย่างตั้งอกตั้งใจ  การเล่นเกม/เกมกีฬาใดๆก็ตาม  หากเราไม่มีใจให้ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเล่นมันเสียแล้ว  เกมนั้นๆก็คงจะไม่ดี  ไม่สนุกเป็นแน่  แต่อย่าลืมเป็นอันขาดว่า  การลูกเสือเป็นเกมที่จะต้องเล่นกันในที่แจ้งเท่านั้น

๑๐.  การลูกเสือเป็นเกมสำหรับเด็กชาย  ภายใต้การนำของเด็กชายด้วยกันเอง  ซึ่งอาจจะเป็นนายหมู่ลูกเสือหรือลูกเสืออาวุโสกว่าก็ได้  แต่ทำตัวคล้ายกับเป็นพี่ชายคนโตของน้องๆลูกเสือในสังกัด  เป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ดี  ที่เหมาะสมให้ลูกเสือน้องๆของเขา  ส่งเสริม  ชี้นำ  ให้มีการทำกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ  สนุกสนาน  และมีประโยชน์  อันที่จะนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาให้พวกเขาเป็นคนดี  มีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

๑๑.  การลูกเสือ  คือ  โรงเรียนผลิตสมาชิกที่มีคุณค่า  มีประโยชน์ให้กับสังคม  ด้วยการจัดให้เด็กทั้งชายและหญิงเล่นเกม  เล่นกีฬาที่เหมาะสม

๑๒.  การลูกเสือ เป็นขบวนการซึ่งเป็นของเด็กและเยาวชนโดยตรง  ซึ่งมีผู้ใหญ่เป็นผู้ให้การสนับสนุนเท่านั้น  มิใช่เป็นแค่เพียงขบวนการสำหรับเด็กและเยาวชน  ที่มีแต่ผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการเท่านั้น

ขบวนการลูกเสือ

๑๓.  ขบวนการลูกเสือ  เจริญเติบโตขึ้นเองธรรมชาติ  โดยมิได้ป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามแผนการแต่อย่างใด  มันเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องโดยแท้  โดยมิได้มีการบังคับ  ชี้นำอย่างใดทั้งสิ้น

๑๔.  ความมุ่งหมายของ  ขบวนการลูกเสือในเรื่องการบริหารจัดการ  ก็คือ  การกระจายอำนาจออกไปจากส่วนกลางให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่เกิดขึ้นกัการบริหารราชการ  และพยายามที่จะให้อิสรภาพในการบริหารแก่หน่วยงานท้องถิ่นให้มากที่สุด  เท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ระบบประชาธิปไตย  ขบวนการของเราเป็นขบวนการที่มีลักษณะเป็นพี่น้องกัน  มากกว่าที่จะเป็นองค์การที่เป็นทางการและขับเคลื่อนไปด้วยความรัก  ความปราถนารถดี  ความซื่อสัตย์ต่อองค์กร  โดยความบริสุทธิ์ใจของมวลสมาชิก  โดยมิต้องพึ่งพากฏเกณฑ์ข้อบังคับที่เป็นทางการแต่อย่างใดทั้งสิ้น

๑๕.  เริ่มด้วยการที่ข้าฯเกิดมีความคิด  (เรื่องลูกเสือ)  แล้วข้าฯก็เห็นว่ามันเป็นความคิดที่ดี  มีประโยชน์  ควรลงมือทำเป็นอย่างยิ่ง  บัดนี้ก็เกิดเป็นขบวนการลูกเสือกระจายไปทั่วโลก  แต่ถ้าพวกท่านไม่ระมัดระวังให้ดีละก็ขบวนการลูกเสืออาจจะเหลือแต่เพียงโครงสร้าง (ซาก)  ขององค์การลูกเสือเท่านั้น

๑๖.  ภารกิจของการลูกเสือ  คือ  การที่ลูกเสือมีบทบาทในการสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน  โดยใช้ระบบคุณธรรมทีวางอยู่บนรากฐานของ  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ทั้งนี้เพื่อช่วยทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม  และเป็นโลกทีผู้คนเต็มไปด้วยความภูมิใจในตนเอง(ที่เป็นคนดี)  และเป็นผู้ที่มีบทบาทในการทำให้สังคมเป็นสังคมที่ดี  ที่น่าอยู่อาศัย 

๑๗.  วิธีการฝึกอบรมลูกเสือ  คือ  การให้การศึกษาแก่เด็กๆ  เพื่อพัฒนาให้เป็นคนดีด้วยตัวเขาเอง  (เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภานในตัวเด็กเอง)  มิได้ใช้วิธีการบังคับให้เขาอยู่ในกรอบของระเบียบวินัยแต่อย่างใด  (ซึ่งเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายนอก)  และโดยใช้วิธีการให้พวกเด็กๆได้เล่ยเกม  ได้ทำกิจกรรมที่เขาชอบและสนุกสนานกับมัน  แต่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวการสำคัญ  ที่จะพัฒนาพวกเขาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านศิลธรรมจริยธรรม  ด้านสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกาย

      

                                     

 

 

 

 dot
ผลการดำเนินงานของสโมสรลูกเสือนาวี
dot
bulletการอบรม ทัศนศึกษาและดูงาน
bulletกิจกรรม การบริจาคและการกุศล
dot
ข่าวสาร ลูกเสือนาวี
dot
bulletสถานศึกษาที่จัดตั้งกองลูกเสือ เนตรนารี เหล่าสมุทร
bulletแสตมป์ลูกเสือ ชุดที่ 1
dot
Newlatter

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Navy Scout Club
2  Nunta Sawatdikarn 1 Bldg. , Floor 3 , Itsaraparb Rd.
Bangkoknoi , Bangkok 10700 Thailand
Tel. 02-411-5871  ,  Fax. 02-411-5872